Beyond East and West: Geocommunicating the Sacred Landscapes of “Duklja” and “Raška” through Space and Time (11th-14th Cent.)

Events

ID Name Class Description
118517 Confirmation of Bela Poljana Acquisition Bela Poljana was a hamlet of the Village of Nosonina. Tsar Uroš confirmed the donation to the courtier and magnate Musa (OSp. 166/Šuica 2003, 144-145).
118524 Confirmation of Belci u Ibru Acquisition The Village of Belco was confirmed to the courtier Musa in the year 1363 (OSp. 167).
118527 Confirmation of Belojevina in Brskovo Acquisition Belojevina in Brskovo was a hamlet of the village of Prostenja. In circa 1253 the Serbian King Uroš I donated it to the Monastery of the Godmother in Ston (ZSp. 601).
118525 Confirmation of Belčino u Ibru Acquisition At the 15th of July 1363 Tsar Uroš confirmed the donation of the Village of Belčino u Ibru to the courtier Musa.
119435 Confirmation of Dolna Treskavica Acquisition The Village of Dolna Treskavica was confirmed by King Uroš V to the Serbian nobleman Musa (OSp. 166).
118886 Confirmation of Dosuđe u Plava Activity The Village of Dosuđe was given by King Milutin to the Monastery of Hilandar. This donation was confirmed in the year 1348 by Tsar Dušan and again in 1355 (ZSp 390 H, 394 H, 421, 431 VII).
118948 Confirmation of Izbišta Acquisition On the 8th of February of 1327, the Village of Izbišta was given by King Stefan Dečanksi to the Hilandar Monastery. The Donation was confirmed by Tsar Dušan in the year 1348 (ZSp. 396 IV, 422).
119017 Confirmation of Kamenici u Zeti Acquisition The Village of Kamenici u Zeti was given 1200-1202 by grand župan Stefan Nemanja. This donation was confirmed by King Milutin and Tsar Dušan (Prilozi V 70, ZSp. 390 IX, 394 IX, 431 VII).
119063 Confirmation of Lisina Acquisition The Village of Lisina was confirmed by Tsar Uoš V to the Serbian nobleman Musa (OSp. 167).
119066 Confirmation of Lozno Acquisition At the 15th of July 1363 King Uroš V confirmed the Villag of Lezno was confirmed to the Serbian nobleman Musa (OSp. 166).
119069 Confirmation of Lukovo (3) Acquisition The Village of Lukovo was confirmed by Tsar Uroš V to the Serbian nobleman Musa (OSp. 166).
119104 Confirmation of Nosoljin Acquisition The Village of Nosoljin was confirmed by Tsar Uroš V to the Serbian nobleman Musa (ZSP. 447 IV).
119119 Confirmation of Orahova Acquisition The Village of Orahovo was confirmed at the 15th of July 1363 by Tsar Uroš to the Serbian nobleman Musa (OSp. 166).
119141 Confirmation of Pasija Luka Acquisition The Village of Pasija Luka was confirmed by Tsar Uroš to the Serbian nobleman Musa (OSp. 166).
119126 Confirmation of Pavla Crkva Acquisition The Village of Pavla Crkva was confirmed by Tsar Uroš to the Serbian nobleman Musa (ZSP. 449 I).
119159 Confirmation of Plakovo Acquisition The Village of Plavkovo was confirmed by Tsar Uroš V to the Serbian nobleman Musa (OSp. 166).
120058 Confirmation of Rudnica Acquisition The Village of Rudnica was confirmed by Tsar Uroš V to the Serbian nobleman Musa (OSp. 167).
118727 Confirmation of Vrbava Acquisition The donation of the Village of Vrbava to the Serbian logothete Stefan Ratković by the Serbian King Stefan Tomaš (Rad I 156).
118932 Confirmation of Zagorani Acquisition The Hamlet Zagorani of Village of Kraviće was confirmed on the 15th of July 1363 by Tsar Uroš to the Serbian nobleman Musa (OSp. 167).
120010 Donation of Batina Acquisition The Village of Batina was given by King Stefan the Firstcrowned to the monastery of Žiča (ZSp. 571 - na krьmu i na odějanije služeštimь mi svetomu hramu semu: selo Talьsko i sь Ratinovь i sь Zaklopitovь Lukovь, Topolьica sь Vojušami, Ribьnica i sьvsěmi obьršьmi i sь Brěnovь, Žiča sь Batinomь, Ribizi sь Črьnovь Rěkomь ...)
119422 Donation of Bekovo Acquisition The village of Bekovo was given in 1314 by King Milutin to the Banjsko Monastery (Zp. IV 3 - Selo Běkovo...)
119759 Donation of Belo Polje (2) Acquisition The Village of Belo Polje was given by Tsar Uroš V to the Serbian nobleman Musa (OSp 166).
118538 Donation of Birovo Acquisition The Village of Birovo was given by King Milutin to the Monastery of Banjsko (Sp IV 2). The Village is located in Ras, a part of Novi Pazar.
118588 Donation of Bistrica Acquisition The Village of Bistrica was given by King Vladislav to the Monastery of the Mother of God in Bistrica (ZSp. 590 I).
120014 Donation of Brena Acquisition The Village of Brena was given by King Stefan the Firstcrowned to the Žiča Monastery (ZSp. 571 - na krьmu i na odějanije služeštimь mi svetomu hramu semu: selo Talьsko i sь Ratinovь i sь Zaklopitovь Lukovь, Topolьica sь Vojušami, Ribьnica i sьvsěmi obьršьmi i sь Brěnovь, Žiča sь Batinomь, Ribizi sь Črьnovь Rěkomь ...).
118670 Donation of Bresnik Acquisition The Village of Bresnik was given in the year 1195 by Župan Stefan Nemanja to the Studenica Monastery.
118664 Donation of Brezova Acquisition King Dušan donated the Hamlet of Brezova to the Monastery of Sveti Petar i Pavel u Limu in Bijelo Polje.
119425 Donation of Brezovo Acquisition The Village of Brezova was given by grand župan Stefan Nemanja to the Studenica Monastery (ZSp. 568 I).
120015 Donation of Brčeli u Crmnici Acquisition The village of Brčeli u Crmnici was donated by the Serbian King Stefan Uroš III Dečanski (reigned 1322-1331) to the Monastery of Sveti Nikola in Vranjina (Ako li se ne omužii, da ima hranu otь crьkve, a crьkvy svetago Nikoli da drьži selo Brьčali).
119918 Donation of Cere Acquisition The Village of Cere was given by Grand Župan Stefan Nemanja to the Studenica Monastery (ZSp 598 I - Urošь četvrьti, vь hrista Bog ver'ni i samodrьžav'ni gospodinь vsehь semlь i pomor'skihь i grьčkihь ... i priloži kraljevstvo mi crьkvi svetimь apostolomь Petru i Plavu u Limě selo u Crьn'či Velije Polje i zaselkomь zь Brezovomь i Zagradomь i sь ljudmi, i sь megjami, i sь vsemi pravinami selo toga, i sь mlini).
119403 Donation of Cerova Glava Acquisition The Village of Cerova Glava was given by Tsar Uroš V to the Serbian nobleman Musa (OSp. 167). Cerova Glava is a hamlet of the Village of Rudnica.
119571 Donation of Church of Bogorodica Vavedenje Acquisition The Church of Bogorodica Vavedenje was given by King Nemanja to the Studenica Monastery in the year 1196 (ZSp. 569 V).
118870 Donation of Dinoše Acquisition The village of Dinoše was donated in the Year 1314 by King Milutin to the Banjskoj Monastery (Sp IV 5).
118877 Donation of Dobrihnina Acquisition Parts of the Village of Dobrihnina were given by King Stefan I Uroš in the year 1253 to the monastery of the Mother of God in Ston, other parts were given to the Monastery of Sv. Peter and Paul in Lim (ZSp. 601 XI).
118873 Donation of Dobrina u Jelcima Acquisition The Village of Dobrina u Jelcima was given by King Stefan I to the Žiča Monastery (ZSp. 571).
118890 Donation of Draga Acquisition The Village of Draga was given by King Milutin to the Banska Monastery (Sp. IV 4 - I na Jelьš'cahь na Drazě zьd'ci i sь svoimь si selomь).
118894 Donation of Dramići Acquisition The Village of Dramići was given by King Milutin to the Banjska Moanstery (Sp. IV 4).
118900 Donation of Drenovac Acquisition The Village of Drenovac was given by Tsar Dušan to the Monastery of Hilandar (ZSp 422).
118906 Donation of Drenovo Acquisition The Village of Drenovo was given to the nobleman Musa by Tsar Uroš V (OSp. 166).
119144 Donation of Fisherman in Plav Acquisition Tsar Dušan donated several fishermen to the Monastery of the Archangel Monaster in Prizren (Gk XV 303).
118748 Donation of Gluha Vas Acquisition The Village of Gluha Vas was given in the year 1314 by King Milutin to the Banjsko Monastery (SP IV 2).
118762 Donation of Godinje Acquisition The Vilalge of Godinje was given by King Vladislav to the Monastery of Sveti Nikola (ZSp 577 1).
118767 Donation of Golič u Gorskoj Župi Acquisition The Village of Golič u Gorskoj Župi was given by King Stefan I to the Monastery of Žiča (ZSp 572).
118775 Donation of Golubovci Acquisition The Village of Golubovci was given by Tsar Stefan Uroš IV Dušan to the Archangel Monastery in Prizren (Gk XV 293).
118778 Donation of Goražde Acquisition The Village of Goražde was given by the Serbian King Stefan Uroš II Milutin to the Banjska Monastery (Sp IV 4).
118821 Donation of Gostilje Acquisition The Village of Gostilje was mentioned in an unreliable Charer by Sv. Sava (SSS 198). King Milutin added in 1314 two inns (Sp. IV 5).
118811 Donation of Gostilovina u Brskovu Acquisition King Uroš I gave the Village of Gostilovina u Brskovu to the Monastery of the Mother of God in Ston, although some parts of the village were given to the Monastery of Sv. Peter and Paul in Lim (ZSp. 601 XI).
118824 Donation of Goševo Acquisition The Village of Goševo was given by King Milutin to the Banjskoj Monastery (SP IV 4).
120027 Donation of Grabovnica Acquisition The Village of Grabovnica was given by the Serbian Nobleman Radič Postupović to the Church of the Holy Mother of God (ZSp 336 - ... pišetь gospodьstvo ni vь cvěděnïe vьsěmь po prěstavljenïi blagočьstivago i hristoljubivago gospodina i roditelja moego svetopočivšago despota Stefana prišьdьšu mi vь bogodarovanuju mi zemlju gospodьstva srьbskago i preěeminku mi byvšu drьžavy i prěstola ego, kako prïide prědь gospodsvto ni počtenïi i věrny vlastelinь gospodstva ni velikyi čelnikь Radičь, i iznese hrisovulь svetopočivšago gospodina i roditelja moego despota Stefana što jestь tomu-zi zapisalь crьkovь Blagověštenïe prečistïe vladičice naše Bogorodice ma rěcě glagoljeměi Grabovnica, što si je sьzidalь svoimь trudomь).
118840 Donation of Grad in Plav Acquisition The Serbian King Stefan Uroš III Dečanski (reigned 1322-1331) donated the village of Grad in Plav to the Monastery of Dečani (DH 73 – Selo u plavě grad).
118851 Donation of Gračanica Acquisition The Village of Gračanica was donated by King Stefan I to the Monastery of Žiča (ZSp. 571).
118855 Donation of Grnčarevo Acquisition The Serbian King Stefan Uroš III Dečanski (reigned 1322-1331) donated the village of Grad in Plav to the Monastery of Dečani (DH 73 – Selo u plavě grad).
119806 Donation of Gugal u Moravicama Acquisition The Village of Gugal u Moravicama was given by the Despot Stefan Lazarević to the Mileševo Monastery (ZSp 607 I - ... Priložihь monastiru gospodina mi svetago Savy iže vь Milěševe petь selь u Moravicahь, imže imena sïa: dva Guglja, tretïe Hrasno Polje, četvrьti Šemgonь, peto Rupeljevo).
118859 Donation of Gusino Acquisition The Village of Gusino was given by King Milutin to the Banjskoj Monastery (Sp IV 5).
119800 Donation of Gvočanica Acquisition The Village of Gvočanica was given by King Stefan the Firstcrowned to the Monastey of Žiča (ZSp 571 - ... na krьmu i na odějanije služeštimь mi svetomu hramu semu: selo Talьsko i sь Ratinovь i sь Zaklopitovь Lukovь, Topolьica sь Vojušami, Ribьnica i sьvsěmi obьršьmi i sь Brěnovь, Žiča sь Batinomь, Ribizi sь Črьnovь Rěkomь, Tlьsto Brьdo sь Rašьkimь Dělomь i sь Štitarinovь, Pěšьčanica vьsa sь Pěčanomь, Bukovica, Grahovišta vьsa, Svinьci, Gračanica, Radievo, Konarevo, Črьnjave sь Sěrčovь, Brěstnica, sь trьgomь, Svibnica sь Okruglomь, Bobole sь Čečinomь, Gvočanica sь Pupavnimi). The village is identified with the modern Village of Gokčanica.
119915 Donation of Hrasno Polje Acquisition The Village of Hrasno Polje was given by despot Stefan Lazarević to the Milesevo Monastery (ZSp 607 I - ... Priložihь monastiru gospodina mi svetago Savy iže vь Milěševe petь selь u Moravicahь, imže imena sïa: dva Guglja, tretïe Hrasno Polje, četvrьti Šemgonь, peto Rupeljevo).
119397 Donation of Hrvati Acquisition The Village of Hrvati was confirmed by Tsar Uroš V to the Serbian nobleman Musa (OSp. 166).
118942 Donation of Ivanja Acquisition The Village of Ivanja was given by King Stefan I to the Žiča Monastery (ZSp. 571).
118947 Donation of Izbišta Acquisition On the 8th of February of 1327, the Village of Izbišta was given by King Stefan Dečanksi to the Hilandar Monastery. The Donation was confirmed by Tsar Dušan in the year 1348 (ZSp. 396 IV, 422).
118967 Donation of Jablanica (2) Acquisition On the 15th of July 1363 the Village of Jablanica was given to the Serbian nobleman Musa. The Village was home to Serbian court chefs (OSp. 166).
118970 Donation of Jablčno u Ljubovnićkoj Acquisition The village of Jablčno in Ljubovićka Župa was donated by the Serbian King Stefan Uroš III Dečanski (reigned 1321-1331) to the Monastery of Dečani in the year 1330. The village belonged to Marko Kostić (DH 58 - I u ljubovićkoj župě Marko Kostić i s děcom i s selom jablčnom i črni my vrh zaselje).
118975 Donation of Jare Acquisition The hamlet of Jare, which belonged to the village of Grad, was donated by the Serbian King Stefan Uroš III Dečanski (reigned 1322-1331) to the Monastery of Dečani in 1330 (DH 73 – Zaselьk čabiću dobrodoli; MSM Gl., XII, 40 - a zasel'kь gradu Jare).
118982 Donation of Jelašnica Acquisition The Village of Jelašnica was given in a Charter of the prince Lazar to the Hospital of the Hilandar Monastery. Its former owners were Djurdje Nenišić and tepčija Gradoslav. (ZSp. 449). The village was again mentioned in a Charter of the Patriarch Spiridon (ZSp 450). It is the same Gradoslav, who had already been attested in 1348 (Gk XV 302).
119016 Donation of Kamenici u Zeti Acquisition The Village of Kamenici u Zeti was given 1200-1202 by grand župan Stefan Nemanja. This donation was confirmed by King Milutin and Tsar Dušan (Prilozi V 70, ZSp. 390 IX, 394 IX, 431 VII).
119856 Donation of Kaoni Acquisition The Village of Kaoni was given by Prince Lazar Hrebeljanović to the Ravanica Monastery (LMS 53).
119022 Donation of Komarjane Acquisition The Village of Komarjane was given in 1330 by King Stefan Dečanski to the Dečani Monastery (DH 40).
119860 Donation of Konarevo Acquisition The Village of Konarevo was given by King Stefan the Firstcrowned to the Žiča Monastery (ZSp 571 I - ...na krьmu i na odějanije služeštimь mi svetomu hramu semu: selo Talьsko i sь Ratinovь i sь Zaklopitovь Lukovь, Topolьica sь Vojušami, Ribьnica i sьvsěmi obьršьmi i sь Brěnovь, Žiča sь Batinomь, Ribizi sь Črьnovь Rěkomь, Tlьsto Brьdo sь Rašьkimь Dělomь i sь Štitarinovь, Pěšьčanica vьsa sь Pěčanomь, Bukovica, Grahovišta vьsa, Svinьci, Gračanica, Radievo, Konarevo, Črьnjave sь Sěrčovь, Brěstnica, sь trьgomь, Svibnica sь Okruglomь, Bobole sь Čečinomь, Gvočanica sь Pupavnimi; ...).
119038 Donation of Kravići Acquisition The Village of Kravići was donated by Tsar Uroš to the čelnik Musa (OSp. 167).
119043 Donation of Krokočevo Acquisition The Village of Krokočevo was donated by King Uroš I to the Monastery of Bogorodica in Ston. Parts of the village were also given to the Monastery of Peter and Paul in Lim (ZSp. 601 XIV, 594 IV).
119050 Donation of Kruševo Acquisition The Village of Kruševo was given by Tsar Uroš V to the Serbian nobleman Musa (OSp. 166).
119060 Donation of Letine Acquisition The Hamlet of Letine was given by King Uroš I to the Monastery of Sveti Peter and Paul in Lim (ZSp. 675, 677 IV, 454 II).
119072 Donation of Ljubovićeva Luka Acquisition The Village of Ljubovićeva Luka was given by King Uroš I to the Monastery of the Mother of God in Ston. Parts were also given to the Monastery of Sveti Peter and Paul in Lim (ZSp. 601 XVI, 594 VII). The Village of Ljubovićeva Luka is believed to lie somewhere near modern Cerovo.
119738 Donation of Lučani, Church of Sveti Nikola Acquisition The Church of Sveti nikola in Lučani was given by Tsar Uglješa to the Hilandar Monastery (ZSp 461 II - I crьkvu u Lučanehь Svetago Nikolu ... mi pravinami i megami města togo).
119886 Donation of Maskovo Acquisition The Village of Maskovo was given by King Dragutin to the Hilandar Monastery (ZSp 387 I - ... I azь, ašte i nedostoinь jesmь, iaděje se prinudity nenudimoje milosrьdije Prěsvetyje vladičice naše Bogorodice pokryti me rizoju milosti svojee vь dnь sudьnii, dahь manastiru jee iže vь Svetěi Gorě vь Hilandary selo imenemь Bytunь i Oslьnice i Mьskovo i Zьborьsko, a mega imь u Jejevьcь prěko u Rožьce, u Bratьjevьšticu kako rěka Bělьča poteče u Pekьskyi Studenьcь).
119082 Donation of Mlanča Acquisition The Village of Mlanča was given by grand župan Stefan Nemanja to the Monastery of Studenica (ZSP. 568 1).
119085 Donation of Momušići Acquisition The Village of Momušići was confirmed by Tsar Dušan to the Monastery of Hilandar (ZSp. 421).
119088 Donation of Morjani Acquisition The Village of Morjani was given by King Milutin to the Banjska Monastery (Sp. IV 6).
119092 Donation of Mrmonie Acquisition The Hamlet of Mrmonie was given by Tsar Uroš V to the Serbian nobleman Musa (OSP. 166).
119098 Donation of Nedokusi Acquisition The Village of Nedokusi was given by King Uros I to the Monastery of the Holy Mother of God in Ston. A Part of the village was also given to the Monastery of Sveti Peter and Paul in Lim (ZSp. 601 XV, 595 X).
120050 Donation of Novoseli Acquisition The hamlet of Novoseli, which was part of the village of Šipačna, belonged in the year 1392 to the Serbian Nobleman Stefan Lazarević and was given to the Monastery of Hilandar (ZSp. 458 II - I sïja sela prïložihь sь crьkvomь: elo Kukanь, zaselьkь mu Čajetina; selo Šipьčьno, zaselьkь mu Novoseli; selo Prisoninkь, i u Hraštahь trï zaselьci, tako i sь ulïjanïci, i sïja vsa kьždo sь sь svoimi megjami i pravinami selь těhь, što si su imala izь načela. ZSp. 775-776 - Selu že hramu Vьvedeniju svetaja vьsvetihь sь povelěnijemь gospodstva mi priloži Obradь baštinu svoju i otca njegova i deda, selo Kukanь i aselije mu Šipьč'no, i zaselije mu Čajetina, i sazelije mu Novoseljani. ZSp 776-777 - My že sь zboromь crьkve velike egovo usrьdïe i moljenïe prijem'še po tomužde obrazu i směrenïe mi zapisa veovodě Obradu Dekin'dïkju vь věčnuju baštinu do věka vyše rečennu cr'kvь jaže jestь vь zapisanïi svetïihь gospodь i kralь i gospodina cara Stěfana, takožde i milostiju i zapisanïemь blagočьstivago gospodina Srblemь kneza Lazara selo Kukanь i zaselьkь mu Čajetina i Šip'čno i Novoseljani sь vsemi megjami i pravinami i sь planinomь sela togai nikimь neotjemljemo i nepotvoreno ... ).
119107 Donation of Orah Acquisition The Hamlet Orah, which belongs to the Village of Pavle Crkve, was given by Tsar Uroš to the Serbian nobleman Musa (OSP. 166).
119114 Donation of Orahovo u Crnici Acquisition The Village of Orahovo u Crnici was donated by King Milutin to the Monastery of Sv Nikola in Vranje (ZSP. 580 1).
119132 Donation of Pakljani Acquisition Pakljani was given by King Milutin to an unknown Vlah (Sp. IV 6 - i Vlahu Pьkljani).
119135 Donation of Paleži u Brskovskoj Župi Acquisition The village of Paleži in Brskovska Župa was donated by the Serbian King Stefan Uroš III Dečanski (reigned 1321-1331) to the Monastery of Dečani (DH 58 - Takožde i Prokopija Bogdanovića s bratjom i s selom s Paleži i s vsěmi međami u brskovskoj župě).
119129 Donation of Pavlje Acquisition The Village of Pavlje was given by Milutin to the Banjska Monastery (Sp. IV 4).
119892 Donation of Peščanica Acquisition The Village of Peščanica was given by King Stefan the Firstcrowned to the Žiča Monastery (ZSp 571 I - ... na krьmu i na odějanije služeštimь mi svetomu hramu semu: selo Talьsko i sь Ratinovь i sь Zaklopitovь Lukovь, Topolьica sь Vojušami, Ribьnica i sьvsěmi obьršьmi i sь Brěnovь, Žiča sь Batinomь, Ribizi sь Črьnovь Rěkomь, Tlьsto Brьdo sь Rašьkimь Dělomь i sь Štitarinovь, Pěšьčanica vьsa sь Pěčanomь, Bukovica, Grahovišta vьsa, Svinьci, Gračanica, Radievo, Konarevo, Črьnjave sь Sěrčovь, Brěstnica, sь trьgomь, Svibnica sь Okruglomь, Bobole sь Čečinomь, Gvočanica sь Pupavnimi).
119162 Donation of Plavica u Zeti Acquisition The Village of Plavica u Zeti was given by King Stefan Uroš I to the Monastery of Žiča (ZSp. 572 II). A Metochion of Sveta Nikola in Vranje was founded by St. Sava. The Village also hosted a Monastery of Saint John (SSS 198).
119156 Donation of Plavkovina Acquisition The Hamlet of Plavkovina, which belonged to the Village of Prostenja u Brskovu, was given by King Uroš I to the Monastery of Sveti Peter and Paul in Lim (ZSp. 595 XII). The Hamlet itself is now lost.
119181 Donation of Poceste Acquisition The Village of Poceste was given by Tsar Uroš to the Serbian nobleman Musa (OSp. 166).
123670 Donation of Polaz Acquisition The village of Polaz was given by King Milutin to the Monastery of Banjska (Sp. IV 4 - I cr(ь)kvь S(ve)t(a)go D'mitrija u Běkově i sь sely. Selo Běkovo, selo Polььzь(sic), selo Hropalica.).
119175 Donation of Poljance Acquisition The village of Poljance was given by King Milutin to the Monastery of Banjska (Sp. IV 4 - , ōt cr(ь)kvište kako dělь grede meždu Poljan'ce i meždu Rjuišta).
119178 Donation of Polumir Acquisition The Village of Polumir was given by grand župan Stefan Nemanja to the Studenci Monastery (ZSp. 568 I).
119186 Donation of Prostenije u Brskovy Acquisition The Village of Prostenije u Brskovy was given by King Uroš I to the Monastery of the Holy Mother of God in Ston. A part of the village was given to the Monastery of Sveti Peter and Paul in Lim (ZSP. 601 XI, 595 XII).
119193 Donation of Pupavnje Acquisition The Village of Pupavnje was given by King Uroš I to the Žičca Monastery (ZSp. 571).
119202 Donation of Rastetina Acquisition The Village of Rastetina was given by King Uroš I to the Monastery of Sveti Peter and Paul in Lim (ZSp. 594 VIII).
119895 Donation of Ratina Acquisition The Village of Ratina was given by King Stefan the Firstcrowned to the Žiča Monastery (ZSp 571 I - ... na krьmu i na odějanije služeštimь mi svetomu hramu semu: selo Talьsko i sь Ratinovь i sь Zaklopitovь Lukovь, Topolьica sь Vojušami, Ribьnica i sьvsěmi obьršьmi i sь Brěnovь, Žiča sь Batinomь, Ribizi sь Črьnovь Rěkomь, Tlьsto Brьdo sь Rašьkimь Dělomь i sь Štitarinovь, Pěšьčanica vьsa sь Pěčanomь, Bukovica, Grahovišta vьsa, Svinьci, Gračanica, Radievo, Konarevo, Črьnjave sь Sěrčovь, Brěstnica, sь trьgomь, Svibnica sь Okruglomь, Bobole sь Čečinomь, Gvočanica sь Pupavnimi).
119207 Donation of Ribnica Acquisition The Village of Ribnica was given by King Stefan Nemanja to the Žiča Monastery (ZSp. 571).
119218 Donation of Rupeljevo Acquisition The village of Rupeljevo was given by despot Stefan Lazarević to the Mileševi Monastery (ZSp. 607 I).
120057 Donation of Ržanica Acquisition The village of Ržanica was given together with two Vlach katun by the Serbian King Stefan Uroš III Dečanski (reigned 1322-1331) in 1330 to the Dečani Monastery (DH 77 – Selo rziniće i s vsěmi međami i 2 katuna vlah.
119224 Donation of Savovo Acquisition The Village of Savovo was given by the grand župan Stefan Nemanja to the Studenica Monastery (ZSp. 568 I).
119910 Donation of Serča Acquisition The Village of Serča was given by King Stefan the Firstcrowned to the Žiča Monastery (ZSp 571 I - ... na krьmu i na odějanije služeštimь mi svetomu hramu semu: selo Talьsko i sь Ratinovь i sь Zaklopitovь Lukovь, Topolьica sь Vojušami, Ribьnica i sьvsěmi obьršьmi i sь Brěnovь, Žiča sь Batinomь, Ribizi sь Črьnovь Rěkomь, Tlьsto Brьdo sь Rašьkimь Dělomь i sь Štitarinovь, Pěšьčanica vьsa sь Pěčanomь, Bukovica, Grahovišta vьsa, Svinьci, Gračanica, Radievo, Konarevo, Črьnjave sь Sěrčovь, Brěstnica, sь trьgomь, Svibnica sь Okruglomь, Bobole sь Čečinomь, Gvočanica sь Pupavnimi...).
119907 Donation of Svibnica Acquisition The Village of Svibnica was given by King Stefan the Firstcrowned to the Žiča Monastery (ZSp 571 I - ... na krьmu i na odějanije služeštimь mi svetomu hramu semu: selo Talьsko i sь Ratinovь i sь Zaklopitovь Lukovь, Topolьica sь Vojušami, Ribьnica i sьvsěmi obьršьmi i sь Brěnovь, Žiča sь Batinomь, Ribizi sь Črьnovь Rěkomь, Tlьsto Brьdo sь Rašьkimь Dělomь i sь Štitarinovь, Pěšьčanica vьsa sь Pěčanomь, Bukovica, Grahovišta vьsa, Svinьci, Gračanica, Radievo, Konarevo, Črьnjave sь Sěrčovь, Brěstnica, sь trьgomь, Svibnica sь Okruglomь, Bobole sь Čečinomь, Gvočanica sь Pupavnimi).
119361 Donation of Trebča Acquisition The village of Trebča was donated by the Serbian King Stefan Uroš III Dečanski (reigned 1322-1331) to the Monastery of Dečani in 1330 (DH 75 – Selo trěpča).
119378 Donation of Ulotino u Plavo Acquisition The Village of Ulotino u Plavo was given by Tsar Dušan to the Banjska Monastery in memoriam of his Mother. (ZSp. 631 IV). The village was also a pronoia.
119387 Donation of Uninče Acquisition The Hamlet of Uninče was given by Tsar Uroš I to the Monastery of Sveti Peter and Paul in Lim (ZSp 595 IX - Selo Uninče, a meda jemu otь Lěkšnice, itd.). Uninče was mentioned as a hamlet of the Village of Nedokusi (ZSp. 601 XV - Selo Nedakusi. A zaselije Nedakusomь Uinьče selo).
118692 Donation of Velije Polje Acquisition In the year 1343, the Village of Velije Polje was given by King Dušan to the Monastery of Saint Peter and Paul in Belo Polje (ZSp. 599 I).
118695 Donation of Velika Acquisition The village of Velika was donated by the Serbian King Stefan Uroš III Dečanski (reigned 1322-1331) to the Monastery of Dečani in 1330 (DH 75 – Selo Velika).
119797 Donation of Vojuše Acquisition The Hamlet of Vojuše, which belonged to the Village of Topolnica, was given by King Stefan the Firstcrowned to the Monastery of Žiča (ZSp. 571 - ... na krьmu i na odějanije služeštimь mi svetomu hramu semu: selo Talьsko i sь Ratinovь i sь Zaklopitovь Lukovь, Topolьica sь Vojušami, Ribьnica i sьvsěmi obьršьmi ... ). The Hamlet of Vojuše is identified as modern Vraneša near Kraljevo.
118736 Donation of Vrela Acquisition In the Year 1485 the Vilalge of Vrela was given to the Monastery of Cetinje by Ivan Crnojević (ZSp 779 X).
118743 Donation of Vrmoša Acquisition The village of Vrmoša was donated by the Serbian King Stefan Uroš III Dečanski (reigned 1321-1331) to the Monastery of Dečani in the year 1330 (DH 75 – Selo Vrmoša, MSM Gl., XII, 42 - selo Vrьmošь).
118935 Donation of Zagrad (2) Acquisition The Village of Zagrad was given to the Monastery of Sv. Peter and Paul in Lim ny King Dušan (ZSp 599 I).
119853 Donation of Zaklopita Luka Acquisition The Village of Zaklopita Luka was given by King Stefan the Firstcrowned to the Žica Monastery (ZSp 516 I - ... a u Zatoně sela: Črьča sь zaselijemь si, obě Ivani sь Zamьčane sь zaselijemь, Dubovo Gane, i vьsa siě sela sьzaselijami si...).
119850 Donation of Zamčane Acquisition The Village of Zamčane was given by King Stefan the Firstcrowned to the Žiča Monastery (ZSp 571 - ... a u Zatoně sela: Črьča sь zaselijemь si, obě Ivani sь Zamьčane sь zaselijemь, Dubovo Gane, i vьsa siě sela sьzaselijami si...).
118938 Donation of Zasad Acquisition The Village of Zasad was given by Stefan Nemanja to the Studenica Monastery (ZSp. 568 g.).
119011 Donation of the Church of Kičava Acquisition The Village of Kičava had a Church which was given in the year 1253 by King Uroš I to the Bistrica Monastery (ZSp. 592).
119925 Donation of Čelče Acquisition The Hamlet of Čelče, which belonged to the Village of Krokočevo, was given by King Uroš I to the Monastery of the Holy Mother of God in Ston (ZSp 601 XVI - Selo Krokočevo, a zaselije mu Čelьča i sь megami mu kako je otь prědi bylo). Some time Later Purković states that the Hamlet of Čelče belonged to the Village of Lešnica and was given by Stefan Uroš I to the Monastery of Sv. Peter and Paul in Lim (ZSp 594 III - Selo Lěšьnica sь vsěmi medami, a zaselije mu Čelьča, a meda Čelьčy u Člověču Glavu, kako je otь prěde bylo).
119921 Donation of Čečina Acquisition The Village of Čečina was given by King Stefan the Firstcrowned to the Žiča Monastery (ZSp 571 I - ... na krьmu i na odějanije služeštimь mi svetomu hramu semu: selo Talьsko i sь Ratinovь i sь Zaklopitovь Lukovь, Topolьica sь Vojušami, Ribьnica i sьvsěmi obьršьmi i sь Brěnovь, Žiča sь Batinomь, Ribizi sь Črьnovь Rěkomь, Tlьsto Brьdo sь Rašьkimь Dělomь i sь Štitarinovь, Pěšьčanica vьsa sь Pěčanomь, Bukovica, Grahovišta vьsa, Svinьci, Gračanica, Radievo, Konarevo, Črьnjave sь Sěrčovь, Brěstnica, sь trьgomь, Svibnica sь Okruglomь, Bobole sь Čečinomь, Gvočanica sь Pupavnimi...).
119406 Donation of Črnča Acquisition The Village of Črnča was given by King Stefan Nemanjić to the Žiča Monastery (ZSp. 571).
119375 Donation of Đakovo Acquisition The Village of Đakovo was given by grand župan Stefan Nemanja to the Studenica Monastery (ZSp. 568 I).
119438 Donation of Šemgon Acquisition The Village of Šemgon was given by despot Stefan Lazarević to the Mileševo Monastery (ZSp. 697 I). The only remnant of the Village of Šemgon is a toponym called Šengolj which lies between the Villages of Rasna, Visibaba and Uzići.
119413 Donation of Šipačno Acquisition The Village of Šipačno was given by Prince Stefan Lazarević and his Mother and Brother to the Hilandar Monastery (ZSp. 458 I, 775-777).
118929 Donation of Žiča Acquisition The Village of Žiča was given to the Monastery of Žiča by King Stefan I (ZSp. 571).
119400 Donation ov Cerova na Limu Acquisition The Village of Cerova na Limu was given by King Uroš I to the Monastery of the Holy Mother of God in Ston. A Part of the Village was given to the Monastery of Sveti Peter and Paul in Lim (ZSp. 601 XII, 594 VI).
123673 First Donation by King Dečanski to the Dečani Monastery Acquisition This is the First Charter by King Stefan Uroš III Dečanski (1321-1331) to the Dečani Monastery.
123671 First Donation by King Milutin to the Monastery of Banjska Acquisition Between 1314 and 1316 the First Donation by King Milutin to the Monastery of Banjska happened.
119863 Issue of a Confirmation for Dubrovnik Activity n the Village of Kotraža, Queen Jelena issued a Confirmation of the City of Dubrovnik.
123685 Mentioning of Bekovo Activity The village of Bekovo was mentioned in 1314 in King Milutin's charter to the Banjsko Monastery.
120011 Mentioning of Belo Polje (1) Activity In 1254-65 the village was mentioned (Sp. III 9.). In 1248 a path to the east in Belo Polje was mentioned (Gk XV 300).
120012 Mentioning of Benča Activity The village of Benča is mentioned in ca. 1314 and is localised between Plav and Budimlja (Sp IV 6).
123576 Mentioning of Borikovac Activity The village of Borikovac is mentioned in 1314 (Sp IV 2).
120019 Mentioning of Bučije (1) Activity The Village of Bučije was mentioned in the year 1314 (SP. IV 4)
120018 Mentioning of Bučije (2) Activity The village of Bučije is mentioned in the border description of the Village of Komaran (DH 75 – uz pьt prětko posrěd bučja).
120017 Mentioning of Bzovik Activity The village of Bzovik is mentioned within the border description of the village of Goražde in 1314 (Sp. IV 4).
120020 Mentioning of Dobro Activity The Village of Dobro is mentioned in the year 1485 (ZSp. 778 III - I ešte priložihь što godě su imali Ostonki Ratko zь bratomь i su sinovcima Doně Dobro, ili e zemlja, ili e lozïe, ili gora, ili voda – svekoliko. A nimь dadohь zamenu šь nihь dobromь volomь na Začiru, zemlju za zemlju a lozu za lozu, dubь za dubь u věkь i u baštinu. I ešte imь otověkě darovahь edinu vodenica moju u Obodu, koja e prěma vodenici Komьske Crьkve, da budetь blagoslovenïe zameny).
120021 Mentioning of Dupila Activity The village of Dupila is mentioned between the years 1233 and 1242 (MS 26).
120022 Mentioning of Dvorište Activity According to the edition of the charter and the secondary literature it is unclear, whether dvorište is a place name or a farmstead. For the time being, we consider it to be a toponym. The hamlet of Dvorište is mentioned in 1314 (Sp. IV 4 - i nis' potokь u rěku konь dvorišta u Gorije čelo...).
120023 Mentioning of Glboko Activity The Hamlet of Glboko was mentioned in the year 1314 (Sp IV 2).
120024 Mentioning of Goričani Activity The village of Goričani is mentioned in 1442. It is here that the Serbian Princess Jelena Balšić (1366/71-1443) wrote her testament.
120025 Mentioning of Gradac (2) Activity The village of Gradac is mentioned in 1330 as a reference to the boundary description of the Village of Komovi in the boundary description of Dobra Reka (DH 75 – a komoma međa do gradьčkoga hrisovulja).
120029 Mentioning of Gusinje Activity The village of Gusinje is mentioned in the year 1330 in the boundary description of Grnčarevo as reference to a Charter to the Monastery of Sv Stefan (DH 75 – A z gusinom međa uz hrisovulj svetostefanski).
120032 Mentioning of Jasenovik Activity The Village of Jasenovik was mentioned in 1314 (Sp. IV 3).
120031 Mentioning of Jasikovica Activity The Hamlet of Jasikovica was mentioned in the Year 1314 (Sp. IV 4). The Hamlet of Jasikovica is assumed to lie within the village boundaries of the modern Village of Tušimlja.
120034 Mentioning of Kaznovići Activity In the Village of Kaznovići the Church of Sv Nikola is mentioned during the Time of Stefan Nemanja (SSS 77).
120033 Mentioning of Kašalj Activity The Village of Kašalj was mentioned 1314 (Sp. IV 2).
120035 Mentioning of Kurjače Activity The Hamlet of Kurjače was mentioned in the year 1314 within the village boundaries of the Village of Bekova (Sp. Iv 4).
120049 Mentioning of Miščići Activity The Hamlet of Miščići was mentioned in 1314 (SP. IV 3).
120055 Mentioning of Pnucem Activity The village of Pnucem was home to some masters of unknown art (Gk XV 304).
120056 Mentioning of Preslop Activity The Village of Preslop was mentioned in 1314 (SP. IV 2, 5).
120060 Mentioning of Ribnica Activity The village of Ribnica is mentioned in the year 1314 (SP. IV 5.).
120059 Mentioning of Rovci Activity The Village of Rovci was mentioned in 1314 (Sp. IV 4). It lies within the boundaries of the modern Тušimlja
120062 Mentioning of Sebemilje Activity The Village of Sebemilje was mentioned in 1314 (Sp. IV 4).
120061 Mentioning of Slatina Activity The village of Slatina was mentioned in the year 1314 (Sp. IV 4).
120065 Mentioning of Tikova Activity The village of Tikova is mentioned in ca. 1314 (Sp. IV 4).
120063 Mentioning of Trnov Activity The Village of Trnov was mentioned in the year 1314 (Sp. IV 4).
120069 Mentioning of Utrž Activity According to the edition and the secondary literature it is unclear, if Utrž is a place name.Miodrag Purković argues in favor of a place name. The village of Utrž is mentioned in 1314 (Sp. IV 5 - ōt Cěm've gdě se zove utrьžь na brьhь).
120068 Mentioning of Ušće Activity The Village of Ušće was mentioned as one of the estates of the Studenica Monastery (MS 8)
120066 Mentioning of Vrbovac Activity The Hamlet of Vrbovac was mentioned in the year 1314 (Sp. IV 3).
120071 Mentioning of Šekular Activity The village of Šekular is mentioned in ca. 1314 (SP. IV 6).
118887 Second Confirmation of Dosuđe u Plava Acquisition The Village of Dosuđe was given by King Milutin to the Monastery of Hilandar. This donation was confirmed in the year 1348 by Tsar Dušan and again in 1355 (ZSp 390 H, 394 H, 421, 431 VII).
134484 Transfer of Bratko's Menaion from Banjane to the National Library of Serbia in Belgrade Move Bratko's Menaion, a collection of liturgical hymn compositions for the entire church year, was added to the old collection of manuscripts of the previous National Library (No. 212) in Belgrade, where it arrived as a gift from Southern Serbia (from Banjane, today in the Republic of North Macedonia).
134711 Transfer of the Bronze Icon from the Church of the Holy Apostles in Peć to the National Museum in Belgrade Move The icon with the representation of the Virgin with the child Christ, of incongruous proportions, is probably the work of a provincial workshop. The gilded bronze icon of small dimensions (5.2 x 4.2 x 0.5 cm) was made for private use. It was stored in the cavity of the wall of the Church of the Holy Apostles in Peć, built and painted during the 13th century. Today, it is kept in the National Museum in Belgrade (no. 26_2261).