Donation of Novoseli

Begin 01.01.1314
Properties
ID 120050
System Class
Case Study Beyond East and West: Sacred Landscapes Duklja and Raška
Event Donation
Description

The hamlet of Novoseli, which was part of the village of Šipačna, belonged in the year 1392 to the Serbian Nobleman Stefan Lazarević and was given to the Monastery of Hilandar (ZSp. 458 II - I sïja sela prïložihь sь crьkvomь: elo Kukanь, zaselьkь mu Čajetina; selo Šipьčьno, zaselьkь mu Novoseli; selo Prisoninkь, i u Hraštahь trï zaselьci, tako i sь ulïjanïci, i sïja vsa kьždo sь sь svoimi megjami i pravinami selь těhь, što si su imala izь načela. ZSp. 775-776 - Selu že hramu Vьvedeniju svetaja vьsvetihь sь povelěnijemь gospodstva mi priloži Obradь baštinu svoju i otca njegova i deda, selo Kukanь i aselije mu Šipьč'no, i zaselije mu Čajetina, i sazelije mu Novoseljani. ZSp 776-777 - My že sь zboromь crьkve velike egovo usrьdïe i moljenïe prijem'še po tomužde obrazu i směrenïe mi zapisa veovodě Obradu Dekin'dïkju vь věčnuju baštinu do věka vyše rečennu cr'kvь jaže jestь vь zapisanïi svetïihь gospodь i kralь i gospodina cara Stěfana, takožde i milostiju i zapisanïemь blagočьstivago gospodina Srblemь kneza Lazara selo Kukanь i zaselьkь mu Čajetina i Šip'čno i Novoseljani sь vsemi megjami i pravinami i sь planinomь sela togai nikimь neotjemljemo i nepotvoreno ... ).

Relations

Actors (2)
Name Class Begin End Relation Type Description
Monastery of Chilandar Group Recipient Serbian Monastery on the Holy Mount Athos, which was founded by the Serbian Saint Sava.
Stefan Lazarević Person 01.01.1377 18.07.1427 Sponsor Stefan Lazarević was a Serbian ruler and a vasall of the Ottomans. When he visited Constantinople he was promoted to despot by the Byzantine Emperor John VII.
Places (1)
Name Class Begin End Description
Novoseli Place 01.01.1392 The hamlet of Novoseli, which was part of the village of Šipačna, belonged in the year 1392 to the Serbian Nobleman Stefan Lazarević and was given to the Monastery of Hilandar (ZSp. 458 II - I sïja sela prïložihь sь crьkvomь: elo Kukanь, zaselьkь mu Čajetina; selo Šipьčьno, zaselьkь mu Novoseli; selo Prisoninkь, i u Hraštahь trï zaselьci, tako i sь ulïjanïci, i sïja vsa kьždo sь sь svoimi megjami i pravinami selь těhь, što si su imala izь načela. ZSp. 775-776 - Selu že hramu Vьvedeniju svetaja vьsvetihь sь povelěnijemь gospodstva mi priloži Obradь baštinu svoju i otca njegova i deda, selo Kukanь i aselije mu Šipьč'no, i zaselije mu Čajetina, i sazelije mu Novoseljani. ZSp 776-777 - My že sь zboromь crьkve velike egovo usrьdïe i moljenïe prijem'še po tomužde obrazu i směrenïe mi zapisa veovodě Obradu Dekin'dïkju vь věčnuju baštinu do věka vyše rečennu cr'kvь jaže jestь vь zapisanïi svetïihь gospodь i kralь i gospodina cara Stěfana, takožde i milostiju i zapisanïemь blagočьstivago gospodina Srblemь kneza Lazara selo Kukanь i zaselьkь mu Čajetina i Šip'čno i Novoseljani sь vsemi megjami i pravinami i sь planinomь sela togai nikimь neotjemljemo i nepotvoreno ... ).