Stefan Dragutin

Begin 01.01.1252
End 12.03.1316
Properties
ID 119887
System Class
Case Study Beyond East and West: Sacred Landscapes Duklja and Raška
Sex Male
Description

King Stefan Dragutin was the son of King Stefan Uroš I. In the year 1269 he was promoted as co-ruler on behalf of his father and Dragutin overthrew his father in 1276. Dragutin was dethroned in 1282 by his brother Milutin. After his dethronisation Dragutin ruled over northern Serbia and eastern Bosnia, before he died on the 12th of March 1316 as Monk in the Monastery of Đurđevi Stupovi.

Relations

Events (1)
Name Class Begin End Description
Donation of Maskovo Acquisition between 01.01.1276 and 31.12.1281 The Village of Maskovo was given by King Dragutin to the Hilandar Monastery (ZSp 387 I - ... I azь, ašte i nedostoinь jesmь, iaděje se prinudity nenudimoje milosrьdije Prěsvetyje vladičice naše Bogorodice pokryti me rizoju milosti svojee vь dnь sudьnii, dahь manastiru jee iže vь Svetěi Gorě vь Hilandary selo imenemь Bytunь i Oslьnice i Mьskovo i Zьborьsko, a mega imь u Jejevьcь prěko u Rožьce, u Bratьjevьšticu kako rěka Bělьča poteče u Pekьskyi Studenьcь).