TIB 17

Nea Epeiros and Praevalis

None

The Old Town of Bar (Stari Bar), Montenegro

The Old Town of Bar (Stari Bar), Montenegro

The Church of Prečista Krajinska, Montenegro

The Church of Prečista Krajinska, Montenegro

The Bay of Budva in Montenegro

The Bay of Budva in Montenegro

On the Shores of Lake Skadar, Montenegro

On the Shores of Lake Skadar, Montenegro