Uncultivated Land zabel

Properties
ID 301
System Class

Relations

Places (12)
Name Class Begin End Description
Dol’neje Kuč’kovo, Blato Place 01.04.1308 01.05.1308 On the demand of the Serbian King Stefan Uroš II Milutin, the Byzantine Co-Emperor Michael IX Palailogos donated several meadows in the marsh called Lisice to the Monastery of Chilandar (Takožde i u Blatě u Lisičahь několikō nivija blizь). Blato names a marshland of a dead river channel ---------- The Byzantine Co-Emperor Michael IX Palaiologos confirmed the donation (ὁμοίως περὶ τὸ ἐκεῖσε βάλτον, εἰς τόπον καλούμενον τὴν Λυσίτζιανιν, χωράφια τινὰ πλησίον τῶν δικαίων τοῦ Καλομένου).
Dubnica, Meadows Place 01.09.1258 31.08.1277 Tsar Constantine Asen donated the meadow (zaběloï) near Dǫbnica to the Monastery of St. George-Gorge (Selo Dǫbnica sь Rakoït [..., sь niviemь, sь] zaběloï, i sь vsěmi pravinami ... [me]t[oh] pod ha...anem S(ve)toï Vasilije, sь vinograd(i) s niviemь, sь [livadami], sь vsěmi pravinami i sь lōvišti roïbnnim[oi] vo ... Podmirьz[r] ... katunьs(k)ah ... s niviemь, sь livad(a)mi, sь lōvišti i sь vsěmi pravinami).
Dubravica, Uncultivated Land Place 01.01.1300 31.12.1300 The Serbian King Stefan Uroš II Milutin (reigned 1282-1321) donated the settlement site of Dubravica together with hunting grounds for fish and animals as well as uncultivated land (zabel) to the Monastery of Saint George-Gorg near Skopje (Dade kraljevьstvo mi crьkvi Svetago Georgija selište imenujemo Dubravice niže Tavora, s lovištemь ribnymь i zvěrnymь, i sь nivijemь).
Gostovša, Uncultivated Land Place 01.01.1300 31.12.1300 King Stefan Uroš II Milutin donated uncultivated land, so called zaběli, in or near Gostovša to the Monastery of Saint George-Gorge (Selo Gostovša sь crьkvomь, s` vinogradi, sь nivijemь, sь sěnokosi, sь zaběli i sь vsěmi pravinami jego).
Kalugerovljane, Uncultivated Land Place 01.01.1300 31.12.1300 The Serbian King Stefan Uroš II Milutin (reigned 1282-1321) donated the village of Kalugerovljane together with its hamlets Kalništa, Dragininь dolь, Trěbuša and Topolova, vineyards, fields, meadows, uncultivated land (zabel) and forest to the Monastery of Saint George-Gorg near Skopje (Selo Kalugerovljane nad Pšinomь sь zaselki jego: Kalništa i Dragininь dolь s Trěbušomь, i s Topolovomь, sь vinogradi, i sь nivijemь, sь livadami, sь zaběli polьskymi i dubravnimi, i sь vsěmi pravinami ih). Our localisation follows the proposal by Vassiliki Kravari.
Kozarevō, Meadow Place 01.01.1300 31.12.1300 King Stefan Uroš II Milutin donated a uncultivated land in or near Kozarevō to the Monastery of Saint George-Gorge (I priloži kraljevstvo mi selo Kozarevō, prěžde priloženoje Diōgenōmь caremь, a vь njemь monastirь svety Iōanь Zlatustyi i sь Barovomь i sь Vinskomь i sь vsěmi zasělki těmi i sь Zlatustьčani, sь vinogradi, sь nivijemь, sь voděničijemь i sь lovištemь ribnimь i sь zvěrnimь, sь zaběli i sь planinomь i sь vsěmi pravinami selь těhь)
Krǫpa vlasoï, Uncultivated Land Place 01.09.1258 31.08.1277 Tsar Constantine I Asen donated a uncultivated land, a so called zaběloï, to the Monastery of St. George-Gorge (I vь Prilěpskoi ōblasti selo Krǫpa vlasoï, i vь nem metoh Sp(a)sъ, darovanoje Romanomъ c(a)remь, sь nivijemь, sь mlinoï, sь zaběloï, sъ lětovišti, sъ zimovišti, sь planinami i sь vsěmi pravinami i prěždezakon’noïimi ihъ.)
Krǫpa vlasoï, Uncultivated Land Place 01.01.1300 31.12.1300 King Stefan Uroš II Milutin donated an uncoltivated land in or near Krupa Vlasi by Tsar Constantine I Asen to the Monastery of Saint George-Gorge (I vь ōblasti Porěčkoi selo Krupa Vlasi, a vь njemь crьkvь Spasь ježe priložilь svety Romanь carь prьvi ktitorь svetago města sego sь nivijemь, sь mlini, sь zabeli, sь pašišti, s` lovišti, sь planinami i sь vsěmi pravinami sela togo).
Lokba Place 01.01.1350 31.12.1399 The Church of Saint Constantine and Helena in Ohrid possessed an unused vineyard not far away from Lokba, which bordered from the east a road (ἔτερον χερσάμπελον εἰς τὴν Λόκβαν, πλησίον ἐξ ἀνατολῶν τῆς ὁδοῦ).
Rěčice, Uncultivated Land Place 01.09.1258 31.12.1300 Tsar Constantine I Asen donated meadows, so called zaběloï, near Rěčice to the Monastery of St George-Gorge (Vь Položkoi ōblasti selo Rěčici, i to darovan’noje s(ve)toïmь Romanomъ c(a)rjemь S(ve)tōmu Geōrgiju sъ vinograd(i), sь nivijemъ, (i) sъ žrъnъkami, sъ perivolmi, sь sěnokosi, sь zaběloï, sь planinami, sь lovištemъ zvěrnoïmъ, i sь vsěmi dohodkoï i sь vsěmi pravinami). -------------------------- King Stefan Uroš II Milutin confirmed the donation of the meadows near Rěčice by Tsar Constantine Asen to the Monastery of Saint George-Gorge (selo Rěčice s` vinogradi, s` perьvoli, s` nivijemь, s` mlini, sь sěnokosi, sь zaběli i sь planinomь i sь vsěmi pravinami sela togo).
Tavorь, Uncultivated Land Place 01.09.1258 31.08.1277 The Bulgarian Tsar Konstantin I Asen (reigned 1257-1277) donated uncultivated land (meadows) near the village of Tavorь to the Monastery of Saint George-Gorg near Skopje (Selo Tavorь, gradište i s polemь sь nivijemь, sь livadami, sь Ezeromь blatnimъ, sь zaběloï, sь lovišti zvěr’noïmi i roïbnimi, i sь vsěmi pravinami ih).
Vōdno, Meadows Place 01.01.1300 31.12.1300 King Stefan Uroš II Milutin donated uncultivated land near Vōdno to the Monastery of Saint George-Gorge (Vōdno selo prida kraljevstvo mi, i vь njemь monastirь svetaïa Bogorodica Jeleusa sь svetymь Ḟeōdōromь nadь Vodnomь i sь svetymь Pandeleimonomь i sь svetymь Ḟeodoromь iže jestь vь Hvaštihь, jedno bo jestь selo Vodno i Nerězi, sь vinogradi, sь nivijemь, sь voděničijemь, sь sěnokosi, sь lovišti zvěrnimi i sь ribnimi, sь zaběli i sь vsěmi pravinami ihь).