Stefan Uroš IV Dušan's Charter for the nobleman Ivanko Proběštitōvikь

Description

The Serbian Emperor Stefan Uroš IV Dušan confirmed and certified, that the bought estates in and outside the town of Štip, the Church of St. John the Baptist in Štip and several subjects are part of the patrimony of the nobleman Ivanko Proběštitōvikь and his family. The charter was issued on 28. 5. 1350.

Relations

References (1)
Name Class Pages Description
Aleksić 2009 Edition 73-74 Vladimir Aleksić, Povelja cara Stefana Dušana vlasteličiću Ivanku Probištitoviću, in: Stari srpski arhiv 8 (2009) 69-80.
Actors (2)
Name Class Begin End Relation Type Description
Proběštitōvikь Ivanko Person Recipient of the charter issued by the Serbian Emperor Stefan Uroš IV Dušan's Charter on 28th May 1350. He was a nobleman of the Despot Jovan Oliver (᾿Ιωάννης Λίβερος) [I blagoizvoli carьstvō mi zapisati vlasteličikju despotovu Ivanku Proběštitōvikju]. He had children. Ivanko Proběštitōvikь was a nobleman, whose centre of interest was the town of Štip. Before 1350 he bought a land in the town Štip, where he erected the Church of Saint John the Baptist. Furthermore he acquired some vineyards and vineyard land outside and inside of the town from the locals in Štip. He enlarged his endowment by a garden, a field and another vineyard. The Serbian Emperor Stefan Uroš IV Dušan confirmed, that the Church of Saint John the Baptist, his vineyards, his lands and his several subjects are part of the patrimony of Ivanko Proběštitōvikь and his family. His children swore, that after the death of their father, they will donate the church with all its property to the Hilandar Monastery (što si jestь kupilь zmelju u Štipu u gradu i sьzdalь na nōi crьkvь svetago Iōana Krьstitelja i ješte što si jestь kupilь izvьnь grada zemlju i vinograde vinugracku zemlju ōdь graždanь, takožde i vrьtь što si jestь kupilь i nivie i ešte što si kje prikupiti ili zemlju ili vinograde i što si jestь priložilь svoe si ōtroke sušte crьkvi svetomu Iōanu Krьstitelju. A ime těmь ōtrokōm Gjurь Dankovikь i Manoō vlahь i Ginь Arbanasinь i Stanь Gudoe i Vlьčina i Dragoslavь vlahь, Radovanь Golěmčikь. Dragoslavь Srьblinь z bratōmь. Tozi mu vse malo golěmo zapisue carьstvo mi u baštinu više pisano. Kako e i nimь zapisalo carьstvo mi takožde zapisue carьstvo mi Ivanku i negově děci do věka nepokolěbimo nikimь ōnuzi crьkvь koju si jestь sьzdalь svetago Iōana i sь kupenicami i sь ōtroki da si ima i drьži Ivanko i negova děca do věka vь vsako utvrьždenie i dostojanie carьsko i svobodu čistu…A po smerti Ivanove negovi deca vse to daruvaše monastiru Hilandaru so hrisovulomь simь i monastirь vsja da oblada vo spomenь imь).
Žarko Person Mentioned in the charter for Ivanko Proběštitōvikь issued by the Serbian Emperor Stefan Uroš IV Dušan's Charter on 28th May 1350. He accompanied the Serbian Emperor Stefan Uroš IV Dušan on his journey from Thessalonike. He was responsible for the dictation or registration of the legal act regarding Ivanko Proběštitōvikь (Poveleniemь gospodina svetaga cara Žarko reče ōdь Soluna gredukje na Lukavicě).