Stefan Lazarević

Стефан Лазаревић
Begin 01.01.1377
End 18.07.1427
Properties
ID 119219
System Class
Case Study Beyond East and West: Sacred Landscapes Duklja and Raška
Sex Male
Description

Stefan Lazarević was a Serbian ruler and a vasall of the Ottomans. When he visited Constantinople he was promoted to despot by the Byzantine Emperor John VII.

Relations

Events (6)
Name Class Begin End Description
Donation of Gugal u Moravicama Acquisition 01.01.1405 The Village of Gugal u Moravicama was given by the Despot Stefan Lazarević to the Mileševo Monastery (ZSp 607 I - ... Priložihь monastiru gospodina mi svetago Savy iže vь Milěševe petь selь u Moravicahь, imže imena sïa: dva Guglja, tretïe Hrasno Polje, četvrьti Šemgonь, peto Rupeljevo).
Donation of Hrasno Polje Acquisition 01.01.1405 The Village of Hrasno Polje was given by despot Stefan Lazarević to the Milesevo Monastery (ZSp 607 I - ... Priložihь monastiru gospodina mi svetago Savy iže vь Milěševe petь selь u Moravicahь, imže imena sïa: dva Guglja, tretïe Hrasno Polje, četvrьti Šemgonь, peto Rupeljevo).
Donation of Novoseli Acquisition 01.01.1314 The hamlet of Novoseli, which was part of the village of Šipačna, belonged in the year 1392 to the Serbian Nobleman Stefan Lazarević and was given to the Monastery of Hilandar (ZSp. 458 II - I sïja sela prïložihь sь crьkvomь: elo Kukanь, zaselьkь mu Čajetina; selo Šipьčьno, zaselьkь mu Novoseli; selo Prisoninkь, i u Hraštahь trï zaselьci, tako i sь ulïjanïci, i sïja vsa kьždo sь sь svoimi megjami i pravinami selь těhь, što si su imala izь načela. ZSp. 775-776 - Selu že hramu Vьvedeniju svetaja vьsvetihь sь povelěnijemь gospodstva mi priloži Obradь baštinu svoju i otca njegova i deda, selo Kukanь i aselije mu Šipьč'no, i zaselije mu Čajetina, i sazelije mu Novoseljani. ZSp 776-777 - My že sь zboromь crьkve velike egovo usrьdïe i moljenïe prijem'še po tomužde obrazu i směrenïe mi zapisa veovodě Obradu Dekin'dïkju vь věčnuju baštinu do věka vyše rečennu cr'kvь jaže jestь vь zapisanïi svetïihь gospodь i kralь i gospodina cara Stěfana, takožde i milostiju i zapisanïemь blagočьstivago gospodina Srblemь kneza Lazara selo Kukanь i zaselьkь mu Čajetina i Šip'čno i Novoseljani sь vsemi megjami i pravinami i sь planinomь sela togai nikimь neotjemljemo i nepotvoreno ... ).
Donation of Rupeljevo Acquisition 01.01.1405 The village of Rupeljevo was given by despot Stefan Lazarević to the Mileševi Monastery (ZSp. 607 I).
Donation of Šemgon Acquisition 01.01.1405 The Village of Šemgon was given by despot Stefan Lazarević to the Mileševo Monastery (ZSp. 697 I). The only remnant of the Village of Šemgon is a toponym called Šengolj which lies between the Villages of Rasna, Visibaba and Uzići.
Donation of Šipačno Acquisition 01.01.1392 The Village of Šipačno was given by Prince Stefan Lazarević and his Mother and Brother to the Hilandar Monastery (ZSp. 458 I, 775-777).