Λουμποτάνιον, Summer Pasture

planina Ljubotěnĭ, πλανηνὴ εἰς τὸ Λουμποτάνιον, планина Люботѣнь
Begin 01.09.1299
End 31.05.1308
Description

In ca. 1299/1300 the Byzantine Co-Emperor Michael IX Palaiologos (reigned 1295-1320) donated a summer pasture in the vicinity of the village of Λουμποτάνιον (Ljubotěnĭ) to the Monastery of Sveti Nikita (πλανηνὴν εἰς τὸ Λουμποτάνιον μετὰ τῆς περιοχῆς αὐτῆς). ------------ In a charter of the Byzantine Emperor Andronikos II Palaiologos (reigned 1282-1328), at the instigation of the Serbian King Stefan Uroš II Milutin (reigned 1282-1321), in ca. 1299/1300 (or 1308?) for the Tower of Hrusija (Pyrgos Basileiu) of the Monastery of Chilandar on the Holy Mount Athos the donation of the respective summer pasture is confirmed (Planina Ljubotěnĭ sĭ oblastijem si).

Relations

References (7)
Name Class Pages Description
Actes de Chilandar I Edition 175 Actes de Chilandar I. Des origines à 1319. Texte (ed. Mirjana Živojinović, Vassiliki Kravari, Christophe Giros, Archives de l’Athos 20, Paris 1998).
Kravari 1989 Bibliography 135f. Vassiliki Kravari, Villes et villages de Macédoine occidentale (Paris 1989).
Marković 2004a Bibliography 116, n. 281 Miodrag Marković, Prilozi za istoriju Svetog Nikite kod Skoplja. Osnivanje manastira - Milutinova obnova - hilandarski metoh, in: Hilandarski Zbornik 11 (2004) 63-132.
Pirivatrić 2015 Bibliography 205-213 Srdjan Pirivatrić, Hronologija prvih vladarskih akata kralja Milutina izdatih posle osvajanja Skoplja, in: ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ – Mélanges offerts à Mirjana Živojinović, Tome I, (eds. Dejan Dželebdžić/Bojan Miljković, Beograd 2015) 205-213.
Trapp 2002 Bibliography Nr. 21184, 21436, 21528 Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit 1-12, Add. 1-2. CD-ROM-Version und Gesamtregisterband, ed. Erich Trapp, unter Mitarbeit von H.-V.Beyer (Wien 2002).
Zbornik 2011 Edition 406 Zbornik srednjovekovnih ćiriličkih povelja i pisama Srbije, Bosne i Dubrovnika. Knjiga I: 1186-1321 (ed. Vladimir Mošin, Sima Ćirković, Dušan Sindik, Izvori za srpsku istoriju knj. 9, Ćirilički izvori knj. 1, Beograd 2011).
Živojinović 1986 Bibliography 59-82 Mirjana Živojinović, Hilandar i Pirg u Hrusiji, in: Hilandarski Zbornik 6 (1986) 59-82.
Events (2)
Name Class Begin End Description
Donation/Confirmation of Ljubotěnь, Summer Pasture Acquisition 01.01.1299 31.05.1308 In 1299/1300 or May 1308 (?) the Byzantine Emperor Andronikos II Palaiologos - at the instigation of the Serbian King Stefan Uroš II Milutin - donated and confirmed the donation of a summer pasture called Ljubotěnь to the Monastery of Chilandar.
Donation/Confirmation of Ljubotěnь, Summer Pasture (Michael IX) Acquisition 01.01.1299 31.05.1308 In 1299/1300 or May 1308 (?) the Byzantine Emperor Andronikos II Palaiologos - at the instigation of the Serbian King Stefan Uroš II Milutin - donated a summer pasture near the village of Ljubotěnь to the Monastery of Chilandar.
Sources (2)
Name Class Description
Skopje Sveti Nikita 1 Source In ca. 1299/1300 the Byzantine Co-Emperor Michael IX Palaiologos (reigned 1295-1320) issued a charter for the Tower of Hrusija (Pyrgos Basileiu) of the Monastery of Chilandar on the Holy Mount Athos, through which the possessions of the Monastery of Sveti Nikita in and near Skopje were confirmed.
Skopje Sveti Nikita 2 Source In ca. 1299/1300 (or 1308?) the Byzantine Emperor Andronikos II Palaiologos (reigned 1282-1328) confirmed, at the instigation of the Serbian King Stefan Uroš II Milutin (reigned 1282-1321), the possessions of the Monastery of Sveti Nikita near Skopje for the Tower of Hrusija (Pyrgos Basileiu) of the Monastery of Chilandar on the Holy Mount Athos. This charter is only preserved in a Serbian translation. It seems plausible that Andronikos II had also issued a Greek charter in the years 1299/1300, because a parallel Byzantine charter on this topic is preserved by his Co-Emperor Michael IX Palaiologos (reigned 1295-1320), which was issued most probably in the years 1299/1300 and in which most of the mentioned places had also been donated.